skip to Main Content
รับสร้างบ้าน บ้านใจดี มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Interhomeproperty@gmail.com +6688-628-2993
การออกแบบ

การออกแบบเป็นขั้นตอนแรกที่ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมให้ความสำคัญ เพราะแบบที่ดีจะทำให้ลูกค้าได้บ้านที่ตรงความต้องการและมีคุณภาพ ซึ่งการควบคุณภาพในขั้นตอนนี้ทางศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมใช้ทีมสถาปนิกของทางศูนย์เอง จึงทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานของสภาสาปนิก และมีทีมวิศวกรของบริษัทร่วมทำงานในขั้นตอนของการคำนวณโครงสร้างของอาคารทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงความแข็งแรงของอาคารที่มาพร้อมกับความสวยงามตามความต้องการของลูกค้า

ระหว่างการก่อสร้าง

การตรวจสอบคุณภาพในระหว่างการก่อสร้างเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมให้ความสำคัญ โดยในขั้นตอนนี้จะมีการตรวจสอบคุณภาพแยกออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ

งานโครงสร้าง
ภาพการควบคุมคุณภาพ อินเตอร์โฮม

โครงสร้างเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บ้านอยู่กับเราไปอีกนาน ในขั้นตอนนี้ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างที่จะค่อยให้คำปรึกษาและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างให้กับลูกค้าตั้งแต่งานโครงสร้างจนถึงขั้นตอนของการส่งมอบบ้าน

งานสถาปัตย์

นอกจากงานโครงสร้างที่มีความสำคัญ ความสวยงามของบ้านก็มีความสำคัญเช่นกันซึ่งงานที่จะทำให้บ้านสวยงามก็คือ งานสถาปัตย์ โดยในระหว่างการก่อสร้างสถาปนิกของบริษัทจะทำงานประสานกับวิศวกรเพื่อให้บ้านของลูกค้ามีรูปลักษณ์ความสวยงามเหมือนกับแบบที่ลูกค้าต้องการ

งานระบบ
ภาพการควบคุมคุณภาพ อินเตอร์โฮม
ภาพการควบคุมคุณภาพ อินเตอร์โฮม

การควบคุมคุณภาพงานระบบเป็นอีกจุดที่ต้องให้ความสำคัญเนื่องจากงานระบบจะเป็นงานที่อยู่ซ่อนอยู่ในโครงสร้าง พื้น ผนัง หรือ ฝ้า จึงต้องควบคุมเป็นพิเศษ โดยงานระบบทางศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมมีวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญในระบบงานต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาควบคุมคุณภาพให้เป็นตามมาตรฐาน

ก่อนส่งมอบบ้าน

ในระหว่างการก่อสร้างทางศูนย์รับสร้างบ้านจะมีการประสานกับเจ้าของบ้านเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างเป็นระยะๆ และเมื่อบ้านสร้างใกล้เสร็จทางศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมจะจัดทำ Check List ที่ได้มาจากการตรวจสอบกับเจ้าของบ้านในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อสรุปให้ลูกค้าทราบว่ามีปัญหาหรือข้อบกพร้องไหนที่ยังไม่ได้แก้ไขหรือไมและก่อนการส่งมอบบ้านก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพร่วมกันระหว่างเจ้าของบ้านวิศวกรและสถาปนิกอีกครั้ง

Back To Top
×Close search
Search